۱۳۹۵ آبان ۲۱, جمعه

پیام های کوتاه

(برای آنانکه چون من چشم انتظار مرگ اهریمنند)


- حجاب اسلامی پرچم دشمنان آزادی است.

- آزادی از دیدگاه قرآن یعنی فحشا و منکرات.

- شعار "مرگ بر آمریکا" در جمهوری اسلامی، یعنی مرگ بر آزادی.


- قرآن کتاب نیست، "ضدکتاب" است؛ مثل "ضدماده"

- شیطان در قرآن آدرس عوضی است؛ دشمن اصلی بشر الله است. 

-"کتاب سوزی" عمل زشتی است؛ اما این قاعده یک استثناء هم دارد و آن قرآن است.


- "تروریسم" به معنی وحشت پراکنی و نیز به منزلۀ محتوای مُجرمانۀ قرآن، در تمامی گفتار و رفتار مسلمانان همواره حضور دارد.

- هر مسلمانی به خودی خود یک عامل تجاوز و تعرض به حقوق و آزادی های دیگران است. 

- برای هیچ مسلمانی ممکن نیست بتواند از اتهام تروریست بودن خود را تبرئه کند.


 - اسلام تفکری است ضدبشر، در عین حال که تفکری است ضد تفکر.

- سقوط انسان در چاه بی ته اسلام، با مرگ هم متوقف نمی شود.

- اسلام تاریخ چهارده قرن توحش است. 

- مسئله و مشکل بنیادی و عامل عجز و درماندگی اسلام، وجود زن است. 

- اسلام مذهب مردم فرومایه و دلمشغولی مغزهای کوچک است.

- اسلام بیماری است و داروی آن شراب است.


- آخوند دیو عربده، دیو دروغ ... آخوند دشمن انسان، دهان اهریمن است.

- رستگاری و رهایی ملت ایران از شرّ اسلام و آخوند در گرو رهایی جنسی است.

- در آرزوی هر ایرانی، جمهوری اسلامی روزی یکبار سقوط می کند.

- سقوط جمهوری اسلامی با چنان صدای مهیبی همراه است که هنوز مردم ایران تحمل شنیدنش را ندارند.

- ایران به کوشش و پایمردی زنان و دخترانش سرانجام آزادی خود را بدست خواهد آورد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
سیامک مهر (پورشجری)
siamakmehr1960@gmail.com